SHARE
מעמד אדיר כינוס התלמידים ממשיך זיין די ברען של תלמידי הרה”ג רבי וואלף בלום זצ”ל ר”י ישיבת סאטמאר לאנדאן לטובת ‘קופת ר’ וואלף’ בעיר לאנדאן יצ”ו

<