SHARE
מלוה מלכה רבתי ע”י “קרן תולדות אלעזר”, ע”ש הרה”ק רבי אלעזר מריישא זי”ע במסגרת כולל חבת ירושלים לצדקת רבי מאיר בעל הנס ביחד עם מגבית “זכור נא” – להחזקת נכדי הרה”ק רבי ר’ אלימלך זי”ע

<