SHARE
סעודת הילולא לרגל היארצייט של אמו של הרה”ק בעל אך פרי תבואה זי”ע ה”ה “שרה די בעקערין” זכותה תגן עלינו, בבית הר”ר יואל יצחק גרינפעלד בהשתתפות האדמו”ר מליסקא

<