SHARE
סעודת הילולא שנערך בירושלים עיה”ק ע”י צדקת רבי מאיר בעל הנס כולל חבת ירושלים לקראת יומא דהילולא של הרה”ק האדמו”ר מפשעווארסק זצוק”ל נשיא הכולל באירופה

<